Prosty dostęp do pożyczek i kredytów sprawił, że w dzisiejszych czasach spora część społeczeństwa ma długi. Przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Bez Długów, który obchodzimy 17 listopada, warto przybliżyć ten temat, aby w przyszłości wiedzieć, co przysługuje, a do czego jest zobowiązana osoba zadłużona.

Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest regulowanie wszystkich zobowiązań finansowych w określonych terminach i wysokości. Co istotne, czas spłaty czy to kredytu, czy pożyczki, powinien być przestrzegany zarówno przez dłużnika jak i przez wierzyciela.

Istnieje możliwość negocjacji z windykatorem, a od dłużnika zależy to, czy zdecyduje się ona na spotkanie, czy na rozmowę telefoniczną. Jeżeli nie wykaże on zainteresowania polubownego załatwienia całej sprawy, windykator sporządzi pisemne zawiadomienie, które będzie podstawą do wszczęcia postępowania sądowo-windykacyjnego.

Postępowanie sądowo-windykacyjne rozpoczyna się z chwilą wniesienia powództwa bądź gdy spłata długu nie nastąpi z chwilą nadania klauzuli wykonalności wyrokowi. Dłużnik w momencie poinformowania go o wszczęciu postępowania egzekucyjnego ma tydzień na wniesienie zażalenia. Dłużnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi na czynności komornicze oraz do zaniechania tych czynności.

W trakcie trwania postepowania egzekucyjnego, dłużnik ma obowiązek udzielenia informacji potrzebnych podczas postępowania egzekucyjnego. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania nie dłużej jednak niż jeden miesiąc dłużnik ma obowiązek poinformowania o tej zmianie.

Dłużnik może uniknąć długu poprzez dążenie do jego przedawnienia. Jeżeli zbliża się termin, dłużnik powinien uniknąć uznania długu ponieważ przerywa to bieg przedawnienia. W zależności od długu termin przedawnienia może nastąpić po upływie 2,3, lub 10 lat.

Przedawnienie skutkuje tym, iż wierzyciel nie ma już prawa do zajmowania własności dłużnika, pod warunkiem że zostanie zgłoszony stosowny zarzut przez dłużnika. W sytuacji gdy zostaje wszczęte postępowanie sądowe należy zgłosić fakt, iż nastąpił termin przedawnienia, co sąd uwzględnia w swoim wyroku.  Ważnym jest fakt, że osoba dłużnika nadal pozostaje dłużnikiem, a stan ten wierzyciel może zgłosić do odpowiednich instytucji, co zdecydowanie utrudni uzyskanie kredytu, pożyczki, czy nawet zakupu na raty.