Pracodawca dbając o dobro swojej firmy, chcąc zabezpieczyć jak najlepiej swoje interesy – przy zatrudnianiu nowego pracownika może wprowadzić umowę o zachowaniu poufności.

Kodeks Pracy ogólnie reguluje obowiązki pracownika względem pracodawcy w zawiązku z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa w artykule 100 par. 2 pkt. 4 pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Natomiast zgodnie z artykułem 11 pkt. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnicą przedsiębiorstwa są informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Wsparcie umowy NDA

W umowie z pracownikiem, kwestie zachowania poufności przedsiębiorstwa można ująć jako dodatkowa klauzula w umowie o pracę. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych warto zadbać o rozbudowaną wersję zachowania poufności.

W doprecyzowaniu powyższych zagadnień pomaga właśnie umowa o zachowaniu poufności znana jako umowa NDA (non-disclosure agreement), która starannie określa stronom umowy, jakie informacje uznawane są za tajemnicę przedsiębiorstwa i podlegają bezwzględnej ochronie przed ich ujawnieniem.

Zachowanie tajemnicy albo… kara

Kolejnym aspektem przemawiającym za zawarciem umowy o poufności jest możliwość dochodzenia określonej sumy pieniężnej, w przypadku złamania umowy na podstawie zapisu o karach umownych, bez potrzeby wykazywania wymiaru szkody.

Szczegółowo określ zakres umowy

W zależności o charakteru danego przedsiębiorstwa należy precyzyjnie określić, w takiej umowie strony umowy, okoliczności zawarcia umowy, okres czasu obowiązywania poufności, określenie informacji, które są przedmiotem umowy, oznaczenie celu zastosowania informacji będących przedmiotem umowy, ustalenie kar umownych.

Tajemnice przedsiębiorstwa dotyczące na przykład strategii rozwoju firmy, informacje techniczne stanowią wartość majątkową danego przedsiębiorstwa, dlatego warto chronić je przed ujawnieniem. Wyjawienie tych informacji może mieć daleko idące skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego warto wziąć pod uwagę wprowadzenie umów o zachowaniu poufności.